Atropolis and Riobamba SXSW @ Peligrosa House

Friday March 18th, Atropolis and Riobamba will be playing at Hotel Vegas Annex at SXSW thanks to the Peligrosa. Atropolis live set is at 10pm on the outdoor stage and Riobamba set is at 11:30 PM  on the indoor stage.